Portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr.
Celkovo zverejnených 9 zmlúv, 124 faktúr, 3 objednávok za organizáciu Brezovka.
Zmluva
 • Číslo zmluvy
  700/481/2014
 • Názov zmluvy
  Záložná zmluva
 • Typ zmluvy
  Jednorázová
 • Dodatok
 • Dodatok k zmluve číslo
  Neviaže
 • Viaže sa k VO číslo
  Neviaže
 • UVO URL
 • Dátum zverejnenia
  20.10.2014
 • Názov organizacie
  Brezovka
 • Odberateľ

  • Názov
   Obec Brezovka
  • IČO
   00321907
  • Adresa
   Brezovka 20, 08611 Hrabovec
 • Dodávateľ

  • Názov
   Štátny fond rozvoja bývania
  • IČO
   31 749 542
  • Adresa
   Lamačská cesta č. 8, 833 04 Bratislava
 • Dátum podpisu
  20.10.2014
 • Dátum platnosti od
  20.10.2014
 • Dátum platnosti do
  20.10.2014
 • Suma
  187 000,00 €
 • Nejde určiť hodnotu
 • Suma s DPH
  0,00 €
 • Číslo listu vlastnictva
  č.130
 • Označenie nehnuteľnosti podľa zákona č. 382⁄2011 §5a odsek 12g
  Stavby: budova OU číslo súpisné 27, postavená na parc.reg. CKN č.20 Základná škola číslo súpisné 20 postavená na parc.reg.CKN č.4 Pozemky: parc.reg.CKN č.20, zast.plochy a nádvoria o výmere 1363 m2 parc.reg.CKN č. 4, zast. plochy a nádvoria o výmere 978 m2 parc. reg CKN č. 5/1 záhrady o výmere 972 m2
 • Poznámka
 • Prílohy