Portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr.
Celkovo zverejnených 200 zmlúv, 2643 faktúr, 129 objednávok za organizáciu Brzotín.
Zoznam požiadaviek [ zobrazené: 30, nájdené: 200 ]
Číslo zmluvy Názov zmluvy Dátum podpisu Platnosť od Platnosť do
Suma
Suma s DPH
Odberateľ Dodávateľ Príloha?
Dátum zverejnenia
003/2019Zmluva o poskytnutí príspevku uzatvorená v súlade s ust.§ 269 ods.2 zákona č. 513/1991 Zb Ob.Z. v z.n.p.13.12.20181.2.20191.3.2019 2 925,80 2 925,80Národná diaľničná spoločnosť, a.sObec BrzotínÁno31.1.2019
002/2019Zmluva o zriadení vecného bremena v prospech tretej osoby22.1.201923.1.2019 0,00 0,00SPP-distribúcia a.s.Obec BrzotínÁno28.1.2019
001/2019Dodatok č.1 k zmluve KŽP-PO4-SC431-2017-19/G730 o poskytnutí NFP17.1.201922.1.201931.12.2028 200 742,38 200 742,38Obec BrzotínSlovenská inovačná a energetická agentúraÁno21.1.2019
051/2018DODATOK Č.1 K ZMLUVE O SPOLUPRÁCI Č.: USVRK-OIP-2018/000768-11931.12.20181.1.201930.9.2019 0,00 0,00Ministerstvo vnútra SRObec BrzotínÁno31.12.2018
050/2018Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutnutí FP na záujmové vzdelávanie zo dňa 08.11.201617.12.201827.12.2018 100,00 100,00Centrum voľného časuObec BrzotínÁno26.12.2018
049/2018Zmluva o spracovaní osobných údajov prostredníctvom sprostredkovateľa podľa ustanovenia čl.28 Nariadenia Európskeho parlamentu A Rady (EÚ) 2016/67910.12.201810.12.201818.4.2020 0,00 0,00Obec BrzotínMapa Slovakia Digital, s.r.o.Áno14.12.2018
048/2018DODATOK Č.1 k Zmluve o dielo uzatvorenej dňa 26.10.2018 v zmysle § 536 a násl.Zákona č.513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a zákona 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov7.12.201813.12.201830.6.2019 0,00 0,00Obec BrzotínPANTERS s.r.o.Áno12.12.2018
047/2018Mandátna zmluva4.12.20185.12.20185.12.2019 2 000,00 2 000,00Obec BrzotínI & Z Tender s.r.o.Áno7.12.2018
046/2018Dodatok k zmluve o združenej dodávke plynu pre odberateľov kategórie maloodber firmy a organizácie5.12.20181.1.20191.1.2022 0,00 0,00Obec Brzotíninnogy Slovensko s.r.o.Áno6.12.2018
045/2018Zmluva č.2/2018/Soc20.11.201827.11.201831.12.2018 68,16 68,16Obec BrzotínFOR REGION, n.o.Áno26.11.2018
044/2018Zmluva č.1/2018/Soc21.11.201827.11.201831.12.2018 291,66 291,66Obec BrzotínZariadenie pre seniorov Juraja Schoppera, n.o.Áno26.11.2018
043/2018Mandátna zmluva19.11.201823.11.201823.3.2019 2 000,00 2 000,00Obec BrzotínI & Z Tender s.r.o.Áno22.11.2018
042/2018Zmluva o nájme pozemku19.11.201820.11.20181.11.2023 258,52 258,52Patrik Krištof - PulaObec BrzotínÁno19.11.2018
041/2018Mandátna zmluva na výkon stavebného dozoru26.10.201816.11.201831.12.2023 2 000,00 2 000,00Obec BrzotínPro-cess Control,s.r.o.Áno15.11.2018
040/2018Zmluva o kúpe nehnuteľností č. 004/201814.11.201815.11.2018 832,50 832,50MVDr.Tibor GarayObec BrzotínÁno14.11.2018
039/2018Zmluva o vykonaní auditu5.11.20186.11.2018 1 590,00 1 908,00Obec BrzotínGemerAudit spol.s.r.o.Áno5.11.2018
038/2018Zmluva o poskytovaní služieb č.70/201829.10.20181.11.20181.3.2019 450,00 540,00Obec BrzotínSupport & Consulting, s. r. o.Áno31.10.2018
037/2018Zmluva o dielo26.10.201830.10.201830.6.2019 161 221,11 193 465,33Obec BrzotínPANTERS s.r.o.Áno29.10.2018
036/2018Dodatok č.1 k mandátnej zmluve č.08/2018 zo dňa 16.08.201817.10.201819.10.201830.10.2018 1 000,00 1 000,00Obec BrzotínAGENTÚRA AMMA s.r.o.Áno23.10.2018
035/2018Zmluva o spolupráci Číslo zmluvy : USVRK-OIP-2018/001379-00216.10.201817.10.201831.10.2020 0,00 0,00Ministerstvo vnútra SRObec BrzotínÁno16.10.2018
034/2018Kúpna zmluva č.30803/KZ-002/2018/Brzotin/1845/RusJa1.10.20181.10.2018 1 183,32 1 183,32Národná diaľničná spoločnosť, a.sObec BrzotínÁno2.10.2018
033/2018Zmluva o nájme nebytových priestorov uzatvorená podľa zákona č.116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov17.9.20181.10.201830.9.2020 415,00 415,00Slovenska pošta, a.s.Obec BrzotínÁno21.9.2018
032/2018DOHODA o zrušení Zmluvy o nájme nebytových priestorv č.2085/2006 uzavretej dňa 2.8.20066.9.201830.9.2018 0,00 0,00Slovenska pošta, a.s.Obec BrzotínÁno21.9.2018
031/2018Zmluva o spracovaní osobných údajov uzavretá podľa § 34 zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov11.9.201811.9.2018 0,00 0,00Obec BrzotínMADE spol. s r.o.Áno15.9.2018
030/2018Zmluva č.5100131608S/2018 o združenej dodávke elektriny -príloha č.310.9.201810.9.2018 0,00 0,00Obec BrzotínVýchodoslovenská distribučná,a.s.Áno10.9.2018
029/201824ZVS0000754088K - zmluva o pripojení žiadateľa do distribučnej sústavy10.9.201811.9.2018 0,00 0,00Obec BrzotínVýchodoslovenská distribučná,a.s.Áno10.9.2018
028/2018Zmluva o združenej dodávke plynu pre odberateľov kategórie maloodber -firmy a organizácie4.9.20185.9.20185.9.2019 0,00 0,00Obec Brzotíninnogy Slovensko s.r.o.Áno10.9.2018
027/2018Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena voči tretím osobám10.9.201811.9.201810.9.2020 0,00 0,00Richard NagyObec BrzotínÁno10.9.2018
026/2018Mandátna zmluva Číslo zmluvy 08/201816.8.201821.8.20181.10.2018 1 000,00 1 000,00Obec BrzotínAGENTÚRA AMMA s.r.o.Áno27.8.2018
025/2018Zmluva o kúpe nehnuteľnosti č. 003201819.7.201820.7.2018 74,00 74,00MVDr.Tibor GarayObec BrzotínÁno19.7.2018