Portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr.
Celkovo zverejnených 214 zmlúv, 2741 faktúr, 136 objednávok za organizáciu Brzotín.
Zoznam požiadaviek [ zobrazené: 30, nájdené: 214 ]
Číslo zmluvy Názov zmluvy Dátum podpisu Platnosť od Platnosť do
Suma
Suma s DPH
Odberateľ Dodávateľ Príloha?
Dátum zverejnenia
017/2019Zmluva o poskytovaní služieb uzatvorená podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov18.4.201918.4.201930.4.2020 4 990,00 4 990,00Obec BrzotínMEDIINVEST Consulting, s. r. o.Áno18.4.2019
016/2019Mandátna zmluva uzavretá podľa § 566 a nasl. zák. č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov18.4.201918.4.2019 1 800,00 2 160,00Obec BrzotínMEDIINVEST Consulting, s. r. o.Áno18.4.2019
015/2019Kúpna zmluva č. 02021/2018-PKZ-K40365/18.00 a Zmluva o zriadení predkupného práva12.4.201912.4.2019 3 340,44 3 340,44Obec BrzotínSlovenský pozemkový fondÁno18.4.2019
014/2019Poistná zmluva č. 2406679155- Generali PZP5.3.20195.3.2019 161,24 161,24Obec BrzotínGenerali Poisťovňa , a.s.Áno17.4.2019
013/2019Poistná zmluva č. 2406679156 - Generali havarijné poistenie Automax17.4.20195.3.2019 507,64 507,64Obec BrzotínGenerali Poisťovňa , a.s.Áno17.4.2019
012/2019Poistná zmluva č. 2406679004 - Generali PZP5.3.20195.3.2019 362,80 362,80Obec BrzotínGenerali Poisťovňa , a.s.Áno17.4.2019
011/2019Zmluva o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb spracovávaných u prevádzkovateľa10.4.201910.4.2019 35,00 42,00Obec Brzotínosobnyudaj.sk,s.r.o.Áno17.4.2019
010/2019Dodatok č. 2 k Zmluve č. 012/2016 o zabezpečení systému združeného nakladania a odpadmi z obalov28.2.201928.2.2019 0,00 0,00Obec BrzotínNATUR-PACK, a.s.Áno9.4.2019
009/2019Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na činnosť centier voľného času v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Rožňava uzatvorená podľa ustanovenia § 51 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov29.3.201929.3.2019 0,00 0,00Mesto RožňavaObec BrzotínÁno9.4.2019
008/2019Zmluva o spracovaní osobných údajov13.2.201913.2.2019 0,00 0,00Obec BrzotínGalileo Corporation s.r.o.Áno26.3.2019
007/2019Zmluva o balíčku GDPR+ a certifikáte SSL13.2.201913.2.2019 580,00 0,00Obec BrzotínGalileo Corporation s.r.o.Áno26.3.2019
006/2019Zmluva o prevádzke webového sídla13.2.201913.2.2019 375,00 0,00Obec BrzotínGalileo Corporation s.r.o.Áno26.3.2019
005/2019Zmluva o službách1.3.20191.3.201931.12.2019 500,00 0,00Obec BrzotínOPEN DOOR, s.r.o.Áno26.3.2019
004/2019Zmluva o vytvorení webového sídla13.2.201913.2.201931.12.2019 1 735,00 0,00Obec BrzotínGalileo Corporation s.r.o.Áno26.3.2019
003/2019Zmluva o poskytnutí príspevku uzatvorená v súlade s ust.§ 269 ods.2 zákona č. 513/1991 Zb Ob.Z. v z.n.p.13.12.20181.2.20191.3.2019 2 925,80 2 925,80Národná diaľničná spoločnosť, a.sObec BrzotínÁno31.1.2019
002/2019Zmluva o zriadení vecného bremena v prospech tretej osoby22.1.201923.1.2019 0,00 0,00SPP-distribúcia a.s.Obec BrzotínÁno28.1.2019
001/2019Dodatok č.1 k zmluve KŽP-PO4-SC431-2017-19/G730 o poskytnutí NFP17.1.201922.1.201931.12.2028 200 742,38 200 742,38Obec BrzotínSlovenská inovačná a energetická agentúraÁno21.1.2019
051/2018DODATOK Č.1 K ZMLUVE O SPOLUPRÁCI Č.: USVRK-OIP-2018/000768-11931.12.20181.1.201930.9.2019 0,00 0,00Ministerstvo vnútra SRObec BrzotínÁno31.12.2018
050/2018Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutnutí FP na záujmové vzdelávanie zo dňa 08.11.201617.12.201827.12.2018 100,00 100,00Centrum voľného časuObec BrzotínÁno26.12.2018
049/2018Zmluva o spracovaní osobných údajov prostredníctvom sprostredkovateľa podľa ustanovenia čl.28 Nariadenia Európskeho parlamentu A Rady (EÚ) 2016/67910.12.201810.12.201818.4.2020 0,00 0,00Obec BrzotínMapa Slovakia Digital, s.r.o.Áno14.12.2018
048/2018DODATOK Č.1 k Zmluve o dielo uzatvorenej dňa 26.10.2018 v zmysle § 536 a násl.Zákona č.513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a zákona 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov7.12.201813.12.201830.6.2019 0,00 0,00Obec BrzotínPANTERS s.r.o.Áno12.12.2018
047/2018Mandátna zmluva4.12.20185.12.20185.12.2019 2 000,00 2 000,00Obec BrzotínI & Z Tender s.r.o.Áno7.12.2018
046/2018Dodatok k zmluve o združenej dodávke plynu pre odberateľov kategórie maloodber firmy a organizácie5.12.20181.1.20191.1.2022 0,00 0,00Obec Brzotíninnogy Slovensko s.r.o.Áno6.12.2018
045/2018Zmluva č.2/2018/Soc20.11.201827.11.201831.12.2018 68,16 68,16Obec BrzotínFOR REGION, n.o.Áno26.11.2018
044/2018Zmluva č.1/2018/Soc21.11.201827.11.201831.12.2018 291,66 291,66Obec BrzotínZariadenie pre seniorov Juraja Schoppera, n.o.Áno26.11.2018
043/2018Mandátna zmluva19.11.201823.11.201823.3.2019 2 000,00 2 000,00Obec BrzotínI & Z Tender s.r.o.Áno22.11.2018
042/2018Zmluva o nájme pozemku19.11.201820.11.20181.11.2023 258,52 258,52Patrik Krištof - PulaObec BrzotínÁno19.11.2018
041/2018Mandátna zmluva na výkon stavebného dozoru26.10.201816.11.201831.12.2023 2 000,00 2 000,00Obec BrzotínPro-cess Control,s.r.o.Áno15.11.2018
040/2018Zmluva o kúpe nehnuteľností č. 004/201814.11.201815.11.2018 832,50 832,50MVDr.Tibor GarayObec BrzotínÁno14.11.2018
039/2018Zmluva o vykonaní auditu5.11.20186.11.2018 1 590,00 1 908,00Obec BrzotínGemerAudit spol.s.r.o.Áno5.11.2018