Portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr.
Celkovo zverejnených 26829 zmlúv, 278784 faktúr, 28100 objednávok. Do projektu sa zapojilo 295 organizácií.

Registráciou na stránke Registra zmlúv, objednávok a faktúr (ďalej len "RZOF"), ktoré prevádzkuje spoločnosť EMEL Bratislava, s.r.o. (ďalej len "EMEL"), návštevník (ďalej len "klient") potvrdzuje, že sa oboznámil a porozumel podmienkam používania RZOF a súhlasí s ich dodržiavaním.

 

Spoločnosť EMEL si vyhradzuje právo zmeniť Podmienky používania alebo informácie kedykoľvek, bez predchádzajúceho upozornenia.

 

Informácie uvedené na tejto stránke a na stránkach, na ktoré sa táto stránka odkazuje, nemusia byť úplné, aktuálne alebo presné. Preto používanie týchto informácií je len na vlastnú zodpovednosť. Spoločnosť EMEL v žiadnom prípade nezodpovedá za akékoľvek škody, ktoré môžu vzniknúť klientovi v dôsledku nesprávneho používania alebo nedostupnosti používania RZOF.

 

Autorské práva

Vlastníkom a prevádzkovateľom internetových stránok www.rzof.sk je spoločnosť EMEL Bratislava, s.r.o. Švabinského 21, 851 01 Bratislava, IČO 31 390 633 (ďalej len "prevádzkovateľ"). Všetky práva vyhradené. Pokiaľ nie je uvedené inak, autorské práva k stránkam a obrazovkám zobrazujúcim tieto stránky, ako aj k informáciám a materiálom na nich uvedeným a k ich usporiadaniu sú majetkom spoločnosti EMEL. Celý obsah týchto stránok vrátane textu, web designu, tzv. layout stránok, technických náčrtov, grafiky, vyobrazenia a usporiadania súborov, doporučenia užívateľom stránok www.rzof.sk a klientom spoločnosti EMEL sú chránené autorským právom a ich použitie je možné len v súlade s ním na nekomerčné účely.

 

Zodpovednosť prevádzkovateľa za používanie stránok RZOF

Prevádzkovateľ nezodpovedá za akékoľvek hmotné či nehmotné škody vzniknuté v súvislosti s použitím či zneužitím informácií zverejnených na týchto stránkach. Všetky informácie na stránkach sú poskytované pri najlepšom vedomí a svedomí prevádzkovateľa, ktorý nenesie zodpovednosť za ich aktuálnosť, úplnosť či technickú presnosť. Prevádzkovateľ rovnako nezodpovedá za akúkoľvek škodu či poškodenie počítačovým vírusom pri sťahovaní údajov zo stránok.

 

Právo zmeny štruktúry stránok

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo všeobecné stránky a informácie na nich uvedené upravovať či meniť bez predchádzajúceho upozornenia.

 

Prehlásenie o prístupnosti

RZOF sa snaží o absolútne maximálnu prístupnosť svojho obsahu i funkčnosti, a to podľa väčšiny známych metodík. Štruktúra obsahu a formátovanie je vytvorené validným (osvečeným) XHTML 1.0 Transitional a vizuálna prezentácia pomocou kaskádových štýlov (CSS).

 

Pre hodnoty atribútov značkovacieho jazyka a vlastností štýlových predpisov na tomto webe sú použité relatívne jednotky namiesto absolútnych, čím je zaistené, že jeho obsah je možné jednoducho zväčšovať alebo zmenšovať pomocou štandardných nástrojov webových prehliadačov.

 

Tlač

Stránky RZOF majú vlastný tlačový štýl. Je tak možné ich bez akýchkoľvek úprav priamo vytlačiť.

 

Spoločnosť EMEL si neželá, aby sa na webovéhý server, na ktorom sú stránký RZOF umiestnené boli nahrávané alebo sťahované akékoľvek dôverné, chránené, nezákonné, neslušné alebo iné materiály porušujúce akýkoľvek zákon.

 

Všetky okolnosti používania tejto webovej stránky, ktoré tu nie sú explicitné uvedené sa riadia príslušnými zákonmi a ďalšími právnymi normami Slovenskej republiky.