Portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr.
Celkovo zverejnených 26486 zmlúv, 274204 faktúr, 27623 objednávok. Do projektu sa zapojilo 293 organizácií.

V súvislosti s prijatím zákona č. 546/2010 Z. z. a následnej novely č. 382/2011 Z.z. z 19. októbra 2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov dochádza od 1.1.2012 ku zmene viacerých povinností osôb pri zverejňovaní zmlúv a niektorých údajov z faktúr a objednávok. Znenie novely najdete na stránke

http://www.zbierka.sk/zz/predpisy/default.aspx?CiastkaID=26449

  

 

Ostatná novela zároveň s účinnosťou od 1.1.2012 zrušuje nariadenie vlády Slovenskej republiky

č. 118/2011 Z. z., ktorým sa ustanovuje hodnota objednávok tovarov a služieb a faktúr za tovary a služby, ktoré sa nezverejňujú. Dané nariadenie nahradí nové nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktoré ustanoví podrobnosti o zverejňovaní zmlúv. 

 

Späť na prehľad