Portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr.
Celkovo zverejnených 25777 zmlúv, 270631 faktúr, 26972 objednávok. Do projektu sa zapojilo 293 organizácií.

Zmena sa týka hlavne povinnosť zverejňovať zmluvy, objednávky a faktúry. Zákon jasne udáva, ktoré informácie na fakturách a objednávkach je potrebné zverejňovať a na druhej strane už nie je povinnosť zverejňovať faktúry a objednávky v skenovanej podobe, ale je potrebné zverejňovať všetky faktúry a objednávky bez ohľadu na sumu, kde v okne popis bude uvedené za akú službu respektíve tovar sa predmetná faktúra, objednávka zverejňuje.

Pri zverejňovaní zmlúv aj naďalej platí zverejnenie vo formate pdf. Pozor ale, do formátu .pdf nie je dovolené ukladať zoskenovaný dokument. Je to možno rozoznať aj tak, že ak chcete ľubovoľnú časť dokumentu "vysvietiť", sken sa po kliku "vysvieti" celý. Pre čítačku slabozrakého je takto zverejnená zmluva nečitateľná. Na čas pomôže ak bude poznámka - že zverejnená zmluva je v skenovanej podobe. Ale zverejníť ju správne podľa štandardov treba bezodkladne. Nariadenie vlády síce hovorí o zverejňovaní v Centrálnom registri, ale pre obce ktoré zverejňujú  po svojom, sú dôležité hlavne tieto zásady: . Zmluva sa uverejňuje s uvedením mena a priezviska osôb, ktoré zmluvu podpísali. Výsledný dokument má byť zverejnený už bez uvedenia podpisu týchto osôb, dátumu podpisu zmluvy a otlačku pečiatky účastníkov zmluvy a zverejňovať zmluvu ako prehľadávateľné pdf.. Táto formulácia je veľmi dôležitá.

Všetky zmeny v zmysle zákona č. 382/2011 a Nariadenia vlády Slovenskej republiky 498/2011  boli zapracované /zohľadnené/ aj na našom portáli.

Späť na prehľad