Portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr.
Celkovo zverejnených 26812 zmlúv, 278114 faktúr, 28062 objednávok. Do projektu sa zapojilo 295 organizácií.

Portál  RZOF , ktorý Vám umožňuje zverejňovať  zmluvy, faktúry a objednávky je  odo dňa 4.2.2014 v novej grafickej úprave.

Portál RZOF okrem novej grafickej úpravy bude mať  dopracovanú do aplikácie novú službu pre zverejňovanie zákaziek súlade s § 102 odstavec  4 zákona č. 25/2006 Z.z o Verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov , ktorý ukladá od 1.7.2013 zverejňovať zákazky s nízkou hodnotou.

Cena novej služby bude pri objednaní  za 3 € mesačne bez DPH  /s DPH 3,60 €mesačne/.

http://www.zbierka.sk/sk/predpisy/zakon-25-2006-z-z.p-9105.html?aspi_hash=MjUvMjAwNiBaLnou

Späť na prehľad