Portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr.
Celkovo zverejnených 22999 zmlúv, 245126 faktúr, 22607 objednávok. Do projektu sa zapojilo 298 organizácií.

Nariadenie vlády Slovenskej republiky  118 z 30. marca 2011, ktorým sa ustanovuje hodnota objednávok tovarov  a služieb a faktúr za tovary a služby, ktoré sa nezverejňujú. Nariadenie plati od 1. mája 2011. http://www.zbierka.sk/zz/predpisy/default.aspx?PredpisID=210188&FileName=zz2011-00118-0210188&Rocnik=2011

Späť na prehľad